www.zetas.cz

20.03.2018 06:03

Valná hromada 4.5.2018

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Statutární ředitel společnosti: ZETAS, a.s., Mimoň v likvidaci, IČO: 499 01 214, se sídlem Paní Zdislavy 421/2, 470 01 Česká Lípa, zapsané v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp.zn. B 484 (dále jen „společnost“), svolává dle zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“) a odst. 6.2. platných stanov společnosti Řádnou valnou hromadu, která se koná dne 04.05.2018 od 09.00 hod v advokátní kanceláři KODAP legal s.r.o, na adrese 1. máje 97/25, 460 07 Liberec III - Jeřáb. Program valné hromady: 1. Zahájení a prezentace akcionářů. 2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu, sčitatele hlasů. 3. Volba likvidátora 4. Ukončení jednání. Návrh usnesení včetně odůvodnění: Ad 3. Valná hromada volí do funkce likvidátora společnosti pana Lukáše Dvořáka, nar. 16.01.1980, trvalý pobyt a bydliště Lesní 600, 472 01 Doksy. Odůvodnění: Vzhledem ke skutečnosti, že akcionář společnosti, subjekt OSMA-ČR-OJ024, IČO: 01186353, napadl dopisem ze dne 23.02.2018 usnesení valné hromady společnosti ze dne 12.12.2017 v bodu 3 pořadu jednání valné hromady, ve kterém byl zvolen do funkce likvidátora společnosti Ing. Michal Dvořák, nar. 15.02.1944, bytem Doksy, Rekreační 650, PSČ 472 01, pro rozpor zákonem s tím, že dle § 155 odst. 1 zákona o obchodních korporacích nedošlo k platnému povolání do funkce likvidátora pana Ing. Michala Dvořáka, rozhodlo obchodní vedení společnosti o svolání nové valné hromady, která do funkce likvidátora zvolí stávajícího statutárního ředitele společnosti, pana Lukáše Dvořáka, nar. 16.01.1980, který splňuje veškeré podmínky pro ustanovení do této funkce. Z důvodu právní jistoty a také z důvodu předejití soudnímu sporu se jeví volba nového likvidátora jako nejefektivnější řešení. Organizační pokyny: Ve smyslu § 405 odst. 4 ZOK je rozhodným dnem pro účast na valné hromadě sedmý den předcházející den konání valné hromady. K rozhodnému dni společnost nechává vystavit výpis akcionářů z příslušné evidence cenných papírů, a to za účelem ověření okruhu oprávněných akcionářů, tedy rozhodný den slouží pro ověření, kdo je akcionářem společnosti a je oprávněn se účastnit valné hromady a na této hlasovat. Právo účastnit se a hlasovat na valné hromadě má akcionář, který je k rozhodnému dni zapsán v evidenci vedené Centrálním depozitářem cenných papírů. Akcionář se prokazuje průkazem totožnosti, zástupce právnické osoby průkazem totožnosti a plnou mocí, není-li statutárním orgánem právnické osoby, kdy postačí aktuální výpis z obchodního rejstříku. Korespondenční hlasování se nepřipouští. Podklady pro valnou hromadu jsou dostupné pro akcionáře na www.zetas.cz, oddělení aktuality, případně k nahlédnutí v sídle společnosti v termínu dle telefonické dohody. Akcionáři se účastní valné hromady na vlastní náklady. V České Lípě dne 20.03.2018 Lukáš Dvořák statutární ředitel

Stavební zámečnické práce

Vlastní zámečnická výrobaTvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS