www.zetas.cz

17.08.2018 17:08

Valná hromada 27.9.2018

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Statutární ředitel společnosti: ZETAS, a.s., Mimoň v likvidaci, IČO: 499 01 214, se sídlem Paní Zdislavy 421/2, 470 01 Česká Lípa, zapsané v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp.zn. B 484 (dále jen „společnost“), svolává dle zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“) a odst. 6.2. platných stanov společnosti Řádnou valnou hromadu, která se koná dne 27.9.2018 od 14:00 hod v advokátní kanceláři KODAP legal s.r.o, na adrese 1. máje 97/25, 460 07 Liberec III - Jeřáb. Program valné hromady: 1. Zahájení a prezentace akcionářů. 2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu, sčitatele hlasů. 3. Schválení zprávy likvidátora o průběhu likvidace a návrhu likvidátora na rozdělení likvidačního zůstatku akcionářům. 4. Schválení účetní závěrky sestavené k 31.12.2017 a 31.07.2018. 4. Ukončení jednání. Návrh usnesení včetně odůvodnění: Ad 3. Valná hromada schvaluje zprávu likvidátora společnosti, pana Lukáše Dvořáka, nar. 16.01.1980, trvalý pobyt a bydliště Lesní 600, 472 01 Doksy, o průběhu likvidace a návrh likvidátora na rozdělení likvidačního zůstatku akcionářům. Likvidátorovi se ukládá zajistit příslušné kroky směřující k výplatě podílů na likvidačním zůstatku akcionářům, vč. příkazu ke zrušení akcií společnosti v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Odůvodnění: Jelikož uplynula ochranná lhůta pro věřitele společnosti, aby si přihlásili své pohledávky, a současně došlo k zajištění téměř veškerých nutných kroků k ukončení likvidačního procesu, vč. prodeje majetku společnosti, není zde žádná překážka ve svolání valné hromady společnosti za účelem schválení zprávy likvidátora o průběhu likvidace a návrhu likvidátora na rozdělení likvidačního zůstatku mezi akcionáře. Likvidátor v souvislosti se svoláním valné hromady před jejím konáním dopracuje zprávu o průběhu likvidace a na základě finálních účetních operací předloží před konáním valné hromady také návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, to vše nejpozději k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě. Ad 4. Valná hromada schvaluje účetní závěrky sestavené k 31.12.2017 a 31.07.2018. Odůvodnění: S odkazem na účetní předpisy, jakož i na předpisy spojené s procesem likvidace společnosti, je nutno schválit výše specifikované účetní závěrky. Organizační pokyny: Ve smyslu § 405 odst. 4 ZOK je rozhodným dnem pro účast na valné hromadě sedmý den předcházející den konání valné hromady. K rozhodnému dni společnost nechává vystavit výpis akcionářů z příslušné evidence cenných papírů, a to za účelem ověření okruhu oprávněných akcionářů, tedy rozhodný den slouží pro ověření, kdo je akcionářem společnosti a je oprávněn se účastnit valné hromady a na této hlasovat. Právo účastnit se a hlasovat na valné hromadě má akcionář, který je k rozhodnému dni zapsán v evidenci vedené Centrálním depozitářem cenných papírů. Akcionář se prokazuje průkazem totožnosti, zástupce právnické osoby průkazem totožnosti a plnou mocí, není-li statutárním orgánem právnické osoby, kdy postačí aktuální výpis z obchodního rejstříku. Korespondenční hlasování se nepřipouští. Podklady pro valnou hromadu jsou dostupné pro akcionáře na www.zetas.cz, oddělení aktuality, případně k nahlédnutí v sídle společnosti v termínu dle telefonické dohody. Akcionáři se účastní valné hromady na vlastní náklady. V České Lípě dne 13.8.2018 Lukáš Dvořák Likvidátor

Stavební zámečnické práce

Vlastní zámečnická výrobaTvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS