www.zetas.cz

10.04.2016 12:57

Řádná valná hromada 2016

POZVÁNKA Statutární ředitel společnosti ZETAS, a.s., Mimoň, se sídlem Mimoň, Křížová 456/1, PSČ 47124, svolává dle zák. č. 90/2012 Sb. (Zákon o obchodních korporacích) a stanov společnosti Řádnou valnou hromadu která se koná dne 27. 5. 2016 od 15:00 hodin v sídle společnosti The Keeper s.r.o., Paní Zdislavy 421/2, 47001 Česká Lípa. Pořad jednání valné hromady: 1. Zahájení a prezentace akcionářů. 2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu, sčitatele hlasů. 3. Výroční zpráva společnosti včetně zprávy Statutárního ředitele o činnosti, výsledcích hospodaření a stavu majetku společnosti za rok 2015 a Zprávy o vztazích. Projednání a schválení roční účetní uzávěrky za rok 2014 a návrhu na zúčtování. 4. Zpráva Správní rady o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2015 a návrhu na zúčtování. 5. Schválení pravidel odměňování statutárních orgánů v dalším období. 6. Ukončení jednání. Výsledky hospodaření za rok 2015 v tisících Kč Aktiva celkem 6.612 Stálá aktiva 1.021 Oběžná aktiva 5.552 Ostatní aktiva 39 Pasiva celkem 6.612 Vlastní kapitál 5.256 Cizí zdroje 1.272 Ostatní pasiva 84 Celkové výnosy 9.203 Celkové náklady 9.837 Ztráta 634 HV po zdanění 0 HV před zdaněním 0 Návrhy usnesení včetně odůvodnění: Ad3/ Valná hromada schvaluje výroční zprávu o hospodaření společnosti za rok 2015, včetně zprávy statutárního ředitele o činnosti, výsledcích hospodaření a stavu majetku společnosti. Valná hromada schvaluje roční účetní uzávěrku za rok 2015, včetně návrhu na zaúčtování ztráty na účet číslo 428. Odůvodnění: Vzhledem ke skutečnosti, že je třeba uzavřít řádně účetnictví za rok 2015 a schválit hospodářský výsledek společnosti, je tento bod valné hromady nutný. Organizační pokyny: Ve smyslu §405, odst. 4 ZOK je rozhodným dnem pro účast na valné hromadě 20. 5. 2016. Právo účastnit se a hlasovat na valné hromadě má akcionář, který je k rozhodnému dni zapsán v evidenci vedené Centrálním depozitářem cenných papírů. Akcionář se prokazuje průkazem totožnosti, zástupce právnické osoby průkazem totožnosti a plnou mocí. Podklady pro valnou hromadu jsou dostupné pro akcionáře na www.zetas.cz odd. aktuality, případně k nahlédnutí v sídle společnosti v termínu dle telefonické dohody. Akcionáři se účastní valné hromady na vlastní náklady. V Mimoni dne 10.4.2016 Lukáš Dvořák Statutární ředitel

Stavební zámečnické práce

Vlastní zámečnická výrobaTvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS