www.zetas.cz

23.08.2015 14:54

Řádná valná hromada 2015

POZVÁNKA Statutární ředitel společnosti ZETAS, a.s., Mimoň, se sídlem Mimoň, Křížová 456/1 PSČ 47124 svolává dle zák. č. 90/2012 Sb. (Zákon o obchodních korporacích) a stanov společnosti Řádnou valnou hromadu která se koná dne 2. 10. 2015 od 15:00 hodin v kanceláři The Keeper s.r.o.,Paní Zdislavy 421/2, 47001 Česká Lípa. Pořad jednání valné hromady: 1. Zahájení a prezentace akcionářů. 2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu, sčitatele hlasů. 3. Výroční zpráva společnosti včetně zprávy Statutárního ředitele o činnosti, výsledcích hospodaření a stavu majetku společnosti za rok 2014. Projednání a schválení roční účetní uzávěrky za rok 2014 a návrhu na zúčtování. 4. Zpráva Správní rady o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2014 a návrhu na zúčtování. 5. Zpráva o vztazích.(dle §82 ZOK č. 90/2012 Sb.) 6. Schválení pravidel odměňování statutárních orgánů v dalším období. 7. Ukončení jednání. Výsledky hospodaření za rok 2014 v tisících Kč Aktiva celkem 7.941 Stálá aktiva 964 Oběžná aktiva 6.942 Ostatní aktiva 35 Pasiva celkem 7.941 Vlastní kapitál 6.044 Cizí zdroje 1.884 Ostatní pasiva 13 Celkové výnosy 12.695 Celkové náklady 11.967 Zisk 728 HV po zdanění 728 HV před zdaněním 728 Návrhy usnesení včetně odůvodnění: Ad3/ Valná hromada schvaluje výroční zprávu o hospodaření společnosti za rok 2014, včetně zprávy statutárního ředitele o činnosti, výsledcích hospodaření a stavu majetku společnosti. Valná hromada schvaluje roční účetní uzávěrku za rok 2014, včetně návrhu na zaúčtování zisku na účet číslo 428. Odůvodnění: Vzhledem ke skutečnosti, že je třeba uzavřít řádně účetnictví za rok 2014 a schválit hospodářský výsledek společnosti, je tento bod valné hromady nutný. Organizační pokyny: Ve smyslu §405, odst. 4 ZOK je rozhodným dnem pro účast na valné hromadě 25. 9. 2015. Právo účastnit se a hlasovat na valné hromadě má akcionář, který je k rozhodnému dni zapsán v evidenci vedené Centrálním depozitářem cenných papírů. Akcionář se prokazuje průkazem totožnosti, zástupce právnické osoby průkazem totožnosti a plnou mocí. Podklady pro valnou hromadu jsou dostupné pro akcionáře na www.zetas.cz odd. aktuality, případně k nahlédnutí v sídle společnosti v termínu dle telefonické dohody. Akcionáři se účastní valné hromady na vlastní náklady. V Mimoni dne 21.8.2015 Lukáš Dvořák Statutární ředitel

Stavební zámečnické práce

Vlastní zámečnická výrobaTvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS