www.zetas.cz

01.11.2017 10:28

Valná hromada 12.12.2017

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Statutární ředitel společnosti: ZETAS, a.s., Mimoň, IČO: 499 01 214, se sídlem Paní Zdislavy 421/2, 470 01 Česká Lípa, zapsané v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp.zn. B 484 (dále jen „společnost“), svolává dle zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“) a odst. 6.2. platných stanov společnosti Řádnou valnou hromadu, která se koná dne 12. 12. 2017 od 09.00 hod v advokátní kanceláři KODAP legal s.r.o, na adrese 1. máje 97/25, 460 07 Liberec III - Jeřáb. Program valné hromady: 1. Zahájení a prezence akcionářů. 2. Volba orgánů valné hromady. 3. Zrušení společnosti s likvidací a volba likvidátora 4. Ukončení jednání. Návrh usnesení včetně odůvodnění: Ad 3. Valná hromada rozhoduje o zrušení společnosti a jejím vstupu do likvidace, a to ke dni 01.01.2018. Valná hromada volí do funkce likvidátora společnosti pana Ing. Michala Dvořáka, nar. 15.02.1944, trvalý pobyt a bydliště Rekreační 650, 472 01 Doksy. Odůvodnění: Vzhledem ke skutečnosti, že společnost po několik účetních období vykazuje sestupnou ekonomickou tendenci a vzhledem k situaci na trhu v oblasti, ve které se společnost pohybuje, nelze předpokládat zlepšení tohoto trendu bez významné finanční investice, která je s ohledem na majetkové poměry společnosti prakticky vyloučena. Financování z cizích zdrojů by mohlo spíše způsobit ohrožení likvidity společnosti. V souladu se strategickými cíly společnosti stanovenými na řádné valné hromadě dne 23.06.2017 pak zrušení společnosti s likvidací představuje plánovaný krok. Organizační pokyny: Ve smyslu § 405 odst. 4 ZOK je rozhodným dnem pro účast na valné hromadě sedmý den předcházející den konání valné hromady. K rozhodnému dni společnost nechává vystavit výpis akcionářů z příslušné evidence cenných papírů, a to za účelem ověření okruhu oprávněných akcionářů, tedy rozhodný den slouží pro ověření, kdo je akcionářem společnosti a je oprávněn se účastnit valné hromady a na této hlasovat. Právo účastnit se a hlasovat na valné hromadě má akcionář, který je k rozhodnému dni zapsán v evidenci vedené Centrálním depozitářem cenných papírů. Akcionář se prokazuje průkazem totožnosti, zástupce právnické osoby průkazem totožnosti a plnou mocí, není-li statutárním orgánem právnické osoby, kdy postačí aktuální výpis z obchodního rejstříku. Korespondenční hlasování se nepřipouští. Podklady pro valnou hromadu jsou dostupné pro akcionáře na www.zetas.cz, oddělení aktuality, případně k nahlédnutí v sídle společnosti v termínu dle telefonické dohody. Akcionáři se účastní valné hromady na vlastní náklady. V České Lípě dne 31.10.2017 Lukáš Dvořák statutární ředitel

Stavební zámečnické práce

Vlastní zámečnická výrobaTvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS