www.zetas.cz

28.05.2014 07:08

řádná valná hromada

 

 

P O Z V Á N K A

 

Představenstvo společnosti ZETAS, a.s., Mimoň, se sídlem Mimoň, Křížová 456 PSČ 472 01, IČO 49901214 svolává dle zák. č.90/2012(Zákon o obchodních korporacích) a stanov společnosti 

Řádnou valnou hromadu

která se koná dne 27. 6. 2014 od 14.30 hod v advokátní kanceláři Hejzlar, 1. Máje 97, Liberec. 

Pořad jednání valné hromady:

 

  1. Zahájení a prezentace akcionářů.
  2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu, a sčitatele.

Výroční zpráva společnosti, Zpráva představenstva o jeho činnosti, výsledcích hospodaření a stavu majetku společnosti za r. 2013.

  1. Projednání a schválení roční účetní uzávěrky za r. 2013 včetně rozhodnutí o zúčtování ztráty.
  2. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky za r. 2013 a návrhu na zúčtování ztráty. Zpráva o vztazích.
  3. Rozhodnutí o podřízení společnosti zákonu o obchodních korporacích a změna stanov, včetně volby tzv. monistického systému struktury společnosti.
  4. Odvolání členů představenstva a dozorčí rady, volba navrhovaných členů správní rady. Ing. Michala Dvořáka, Michala Dvořáka ml. a Jana Vlčka. Schválení návrhu na jmenování Lukáše Dvořáka do funkce statutárního ředitele dle organizační struktury podle nových stanov společnosti.
  5. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy správní rady a statutárního ředitele, včetně pravidel odměňování za výkon funkcí. Schválení pracovní smlouvy Marie Dvořákové(osoba blízká)
  6. Ukončení jednání.

 

Výsledky hospodaření za rok 2013 v tisících Kč


Aktiva celkem 9.487

Stálá aktiva 5.305

Oběžná aktiva 4.119

Ostatní aktiva 63

 

Pasiva celkem 9.487

Vlastní kapitál 6.818

Cizí zdroje 2.704

Ostatní pasiva -35

 

Celkové výnosy 6.926

Celkové náklady 7.399

Ztráta -473

HV po zdanění -473

HV před zdaněním -473


 

Návrhy usnesení vč. zdůvodnění:

 

Bod 3/ Valná hromada schvaluje výroční zprávu o hospodaření společnosti za r. 2013, včetně zprávy představenstva o činnosti, výsledcích hospodaření a stavu majetku společnosti. Valná hromada schvaluje roční účetní uzávěrku za r. 2013, včetně návrhu na zaúčtování ztráty ve výši 497tisíc na účet 429.

 

Zdůvodnění: Vzhledem ke skutečnosti, že je třeba rádně uzavřít účetnictví za rok 2013 a schválit hospodářský výsledek společnosti, je tento bod valné hromady nutný.

 

Bod 5/ Valná hromada rozhodla, že společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 ( ZOK) jako celku ve smyslu § 777 odst.5 cit. zákona. Valná hromada rozhodla o změně stanov společnosti, a to zrušením celého textu současně platných stanov a nahrazením textem novým dle návrhu stanov.

 

Zdůvodnění: S ohledem na přechodná ustanovení ZOK je vhodné, aby se společnost do budoucna jednak podřídila novému ZOK, neboť se na ní nadále bude vztahovat pouze ZOK, nikoliv ZOK a původní obchodní zákoník dohromady. Dále je společnost povinna upravit své stanovy tak, aby nebyly v rozporu s novou právní úpravou. Jelikož jsou stávající stanovy silně provázány s obchodním zákoníkem, jeví se jako žádoucí, aby jejich text byl nahrazen textem novým, který je naopak provázán se ZOK. Pro budoucí fungování společnosti je tento krok velmi praktický. Z důvodu zjednodušení organizační struktury společnosti je dále zvolen tzv. monistický systém řízení.

 

Bod 6/ Valná hromada rozhodla o odvolání členů představenstva společnosti p Lukáše Dvořáka, p. Michala Dvořáka, p. Jana Vlčka z funkcí.

Valná hromada rozhodla o odvolání členů dozorčí rady p. Ing. Michala Dvořáka, p. Ing. Svatopluka Dvořáka a p. Filipa Dvořáka z funkcí.

Valná hromada zvolila do funkce člena Správní rady pana Ing. Michala Dvořáka, pana Michala Dvořáka ml., pana Jana Vlčka.

Valná hromada schválila návrh na jmenování p. Lukáše Dvořáka do funkce statutárního ředitele a ukládá správní radě jmenovat ho do funkce.

 

Zdůvodnění: Jelikož byl z důvodu zjednodušení zvolen monistický systém vnitřní struktury společnosti, bude mít společnost nadále valnou hromadu coby nejvyšší orgán, správní radu coby kontrolní orgán a statutárního ředitele coby statutární orgán. Proto je nutné změnit personální obsazení orgánů společnosti.

 

Bod 7/ Valná hromada schválila předložené smlouvy výkonu funkce orgánů společnosti a pravidla pro jejich odměňování. Tj. statutárního ředitele p. Lukáše Dvořáka a členů a předsedy správní rady. Michala Dvořáka ml., Jana Vlčka a Ing. Michala Dvořáka.

Valná hromada schválila pracovní smlouvu Marie Dvořákové.

 

Zdůvodnění: Tato usnesení valné hromady navazují na ustanovení §§ 59-60 ZOK, která mj. upravují i odměňování členů orgánů obchodních společností. Aby bylo zákonu vyhověno, je nutno způsob odměňování členů orgánů společnosti schválit, vč. smluv o výkonu funkce, skrze valnou hromadu.

 

Organizační pokyny:

1. Ve smyslu § 405 odst. 4 ZOK je rozhodným dnem pro účast na valné hromadě 20. červen 2014. Právo účastnit se a hlasovat na valné hromadě má akcionář, který je k rozhodnému dni zapsán v evidenci vedené Centrálním depozitářem cenných papírů. Akcionář se prokazuje průkazem totožnosti, zástupce právnické osoby průkazem totožnosti a plnou mocí.

2. Počínaje dnem 27. 5. 2014 jsou pro akcionáře dostupné na www.zetas.cz, oddíl aktuality, případně k nahlédnutí v sídle společnosti v termínu dle telefonické dohody.

3. Akcionáři se účastní valné hromady na vlastní náklady.

 

V Mimoni dne 26.5.2014

 

 

 Lukáš Dvořák

Předseda představenstva ZETAS, a.s., Mimoň


Stavební zámečnické práce

Vlastní zámečnická výrobaTvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS