www.zetas.cz

14.05.2017 17:36

Řádná valná hromada 2017

POZVÁNKA Statutární ředitel společnosti ZETAS, a.s., Mimoň, se sídlem Mimoň, Křížová 456/1, PSČ 47124, svolává dle zák. č. 90/2012 Sb. (Zákon o obchodních korporacích) a stanov společnosti Řádnou valnou hromadu která se koná dne 23. 6. 2017 od 14.00 hod v advokátní kanceláři Hejzlar, 1. Máje 97, Liberec. Pořad jednání valné hromady: 1. Zahájení a prezentace akcionářů. 2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu, sčitatele hlasů. 3. Výroční zpráva společnosti včetně zprávy Statutárního ředitele o činnosti, výsledcích hospodaření a stavu majetku společnosti za rok 2016 a Zprávy o vztazích. 4. Zpráva Správní rady o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2016 a návrhu na zúčtování. 5. Projednání a schválení roční účetní uzávěrky za rok 2016 a návrhu na zúčtování. 6. Změna stanov společnosti – změna sídla 7. Strategické cíle pro další období 8. Ukončení jednání. Výsledky hospodaření za rok 2016 v tisících Kč Aktiva celkem 6 213 Stálá aktiva 767 Oběžná aktiva 5 406 Ostatní aktiva 40 Pasiva celkem 6 213 Vlastní kapitál 4 630 Cizí zdroje 1 566 Ostatní pasiva 17 Celkové výnosy 7 201 Celkové náklady 7 827 Ztráta 626 HV po zdanění -626 HV před zdaněním -626 Návrhy usnesení včetně odůvodnění: Ad 5/ Valná hromada schvaluje výroční zprávu o hospodaření společnosti za rok 2016, včetně zprávy statutárního ředitele o činnosti, výsledcích hospodaření a stavu majetku společnosti. Valná hromada schvaluje roční účetní uzávěrku za rok 2016, včetně návrhu na zaúčtování ztráty na účet číslo 428. Odůvodnění: Vzhledem ke skutečnosti, že je třeba uzavřít řádně účetnictví za rok 2016 a schválit hospodářský výsledek společnosti, je tento bod valné hromady nutný. Ad 6/ Valná hromada schvaluje návrh Statutárního ředitele p. Lukáše Dvořáka na změnu sídla společnosti na novou adresu Paní Zdislavy 421/2, 47001 Česká Lípa a současně změnu stanov společnosti v bodě 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Česká Lípa Odůvodnění: Vzhledem k uskutečněnému prodeji všech nemovitostí na současné adrese sídla společnosti je nutná i změna sídla. Ad7/ Valná hromada schvaluje návrh Statutárního ředitele p. Lukáše Dvořáka na ukončení vlastní výrobní činnosti a dle aktuálních možností řešit požadavky odběratelů formou subdodávek. Vyrovnání všech závazků a pohledávek s výhledem omezení či ukončení vlastní činnosti. Odůvodnění: vzhledem k dlouhodobým neuspokojivým hospodářským výsledkům a nedostatku kvalifikovaných pracovníků je třeba stanovit nové cíle súolečnosti. Organizační pokyny: Ve smyslu §405, odst. 4 ZOK je rozhodným dnem pro účast na valné hromadě 16. 6. 2017. Právo účastnit se a hlasovat na valné hromadě má akcionář, který je k rozhodnému dni zapsán v evidenci vedené Centrálním depozitářem cenných papírů. Akcionář se prokazuje průkazem totožnosti, zástupce právnické osoby průkazem totožnosti a plnou mocí. Podklady pro valnou hromadu jsou dostupné pro akcionáře na www.zetas.cz odd. aktuality, případně k nahlédnutí v sídle společnosti v termínu dle telefonické dohody. Akcionáři se účastní valné hromady na vlastní náklady. v Mimoni 10. 5. 2017 Lukáš Dvořák statutární ředitel

Stavební zámečnické práce

Vlastní zámečnická výrobaTvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS